ПОЛОЖЕННЯ

про всеукраїнський конкурс «Учитель року»

1. Загальні положення

1.1. Всеукраїнський конкурс «Учитель року» (далі – Конкурс) проводить Міністерство освіти і науки України на виконання Указу Президента України від 29.06.1995 № 489 «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року».

1.2. Основними завданнями Конкурсу є:

-                       піднесення ролі вчителя в суспільстві та підвищення престижу вчительської професії;

-              привернення уваги місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадськості до проблем освіти;

-              сприяння інноваційній діяльності в системі загальної середньої освіти;

-              удосконалення фахової майстерності вчителів, стимулювання творчого самовдоско­налення педагогів;

-              популяризація педагогічного досвіду.

2. Проведення Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться в п'яти номінаціях з предметів інваріантної частини навчальних планів, які щорічно визначаються Центральним оргкомітетом конкурсу та затверджуються рішенням колегії Міністерства освіти і науки України, в три тури:

перший тур – районний (міський);

другий тур – обласний (у Автономній Республіці Крим – республіканський, у містах Києві та Севастополі - міський);

третій тур – всеукраїнський.

2.3. Умови та форми проведення першого та другого турів Конкурсу визначають місцеві органи управління освітою з урахуванням місцевих умов та затверджуються районними (міськими) та обласними (в Автономній Республіці Крим – республіканським) органами управління освітою, третього – Міністерством освіти і науки України.

2.4. Місця проведення Конкурсу щорічно визначаються за погодженням з Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій і затверджуються Міністерством освіти і науки України.

2.5. Заклади освіти, на базі яких проводиться Конкурс готують приміщення і

територію, матеріально-технічну базу, технічну і технологічну документацію

2.6. Для участі у всеукраїнському турі Конкурсу кожна область, Автономна Республіка Крим,міста Київ та Севастополь визначають по одному учаснику в кожній номінації.

2.7. Реєстрація учасника всеукраїнського (заключного) туру Конкурсу здійснюється за умови подання ним повного комплекту матеріалів, що містить:

-       заяву на ім'я голови Центрального оргкомітету про участь у конкурсі;

-       лист-представлення Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

-       висновок відповідного інституту післядипломної педагогічної освіти щодо педагогічної та методичної діяльності конкурсанта;

-       презентацію та опис досвіду;

-       матеріали з досвіду власної роботи (розробки уроків, позакласних заходів на електронних носіях);

-       анкету встановленого зразка;

-       фотографії.

2.8. Заключний тур Конкурсу проводиться у 2 етапи.

2.8.1. На першому етапі (відбірковому) члени журі розглядають та оцінюють матеріали, надіслані на Конкурс, проводять конкурсні випробування, які включають     виконання письмової роботи, проведення майстер-класу, співбесіди за темою представленого досвіду.

12 конкурсантів, які набрали найбільшу суму балів, допускаються до участі у змаганнях на другому етапі заключного туру.

2.8.2 На другому етапі учасники Конкурсу:

-     виконують практичну роботу, яка з огляду на специфіку предмета може бути лабораторною роботою або розгорнутим конспектом уроку, твором - ессе тощо, тема якого визначається жеребкуванням;

-     проводять урок у загальноосвітніх навчальних закладах, запропонованих організаторами конкурсу, та роблять його самоаналіз.

Клас, тема уроку та час його проведення визначаються напередодні жеребкуванням у присутності журі та конкурсантів.

2.9. Результати проведення всіх етапів конкурсу оформляються протоколами засідання журі, які підписують голова, відповідальний секретар та всі члени журі.

2.10. Організацію Конкурсу та методичне забезпечення конкурсних випробувань всеукраїнського (заключного) туру здійснює Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України (далі Інститут інноваційних технологій і змісту освіти).

3. Оргкомітети Конкурсу

       3.1. Для організації та проведення Конкурсу на всеукраїнському рівні створюються Центральний оргкомітет і окремі оргкомітети заявлених номінацій, склад яких затверджується наказом Міністерства освіти і науки України за поданням Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

       3.2 До складу оргкомітетів включаються працівники Міністерства освіти і науки України та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, на яких покладається відповідальність за координацію та узгодження дій оргкомітету і журі під час підготовки та проведення заходів, а також за дотриманням вимог проведення Конкурсу.

  1. - місцевий) Конкурсу створюється із числа керівників закладів та установ освіти, на базі яких проводиться Конкурс, працівників науково-методичних установ, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій, товариств, благодійних фондів тощо.

     3.4.Очолює місцевий оргкомітет голова, який має заступників і секретаря.

     Головами оргкомітетів за погодженням з обласними державними адміністраціями можуть призначатись заступники голів цих адміністрацій, а начальники управлінь освіти і науки – їх заступниками.

       Заступниками голови оргкомітету є працівники Міністерства освіти і науки України та ректор (директор) відповідного інституту післядипломної педагогічної освіти.

       Голова місцевого оргкомітету здійснює розподіл доручень між його членами та керує роботою з організації проведення Конкурсу.

     3. 5. Члени оргкомітету Конкурсу:

-     проводять організаційну роботу щодо проведення Конкурсу;

-     забезпечують порядок проведення Конкурсу;

-     готують документацію для проведення Конкурсу (програми, бланки протоколів, звіти тощо);

-     приймають, за поданням журі, рішення про визначення переможців, лауреатів змагань та вносять пропозиції щодо нагородження переможців і учасників конкурсу;

-     позбавляють учасників Конкурсу права подальшої участі в ньому у випадку порушення правил його проведення;

-     сприяють висвітленню результатів конкурсу в засобах масової інформації;

-     не втручаються в процес оцінювання конкурсних випробувань.

4. Журі Конкурсу

     4.1. Журі Конкурсу в кожній із номінацій формується з фахівців відповідного профілю з числа науково-педагогічних працівників академічних, педагогічних, наукових установ та організацій, вищих навчальних закладів, переможців попередніх конкурсів "Учитель року" у відповідній номінації, вчителів, які мають досвід практичної та наукової діяльності в системі освіти, володіють умінням експертної оцінки документів і творчих випробувань, мають авторитет серед педагогів.

       Кількість членів журі не перевищує 11 чоловік.

       Склад журі затверджується наказом Міністерства освіти і науки України за поданням Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

     4.2. До складу журі не можуть входити особи, що мають родинні або виробничі відносини з учасниками конкурсу.

     4.3. Журі затверджує завдання для проведення випробувань в кожній номінації та критерії їх оцінювання.

     Розголошення затверджених завдань до початку випробувань забороняється.

  1. 4.Голова журі:

-     відповідає за організацію роботи журі, дотримання порядку проведення конкурсних випробувань, оформлення відповідних документів;

-     бере участь у складанні завдань для конкурсних випробувань та критеріїв їх оцінювання;

-     несе відповідальність за об'єктивність перевірки, оцінювання робіт учасників Конкурсу та їх секретність;

-     готує, за рішенням журі, пропозиції Центральному оргкомітету щодо порушення клопотання про присвоєння в установленому порядку переможцям конкурсу звання «Заслужений вчитель України» та відзначення лауреатів конкурсу державними нагородами та галузевими відзнаками.

4.5. Члени журі конкурсу:

-     беруть участь у підготовці завдань для конкурсних випробувань та визначенні критеріїв оцінювання результатів їх виконання;

-     перевіряють і оцінюють матеріали, представлені на Конкурс, конкурсні завдання;

-     складають оціночні відомості ;

-     визначають середній бал учасника за кожне випробування та загальну суму балів за всі випробування на етапах заключного туру, а також при визначенні 12 учасників Конкурсу, які набрали більшу суму балів на першому етапі заключного туру, і п'яти учасників вирішального випробування другого етапу заключного туру.

     4.6. Відповідальний секретар журі:

-     бере участь у роботі журі на дорадчих засадах;

-     відповідає за оформлення відповідних документів;

-     забезпечує схоронність і своєчасну доставку документів Конкурсу і матеріалів його учасників до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти .        

     Обов'язки відповідальних секретарів журі покладаються на працівників Інституту інноваційних технологій і змісту освіти .

5. Учасники Конкурсу

   5.1. Учасниками Конкурсу можуть бути вчителі – громадяни України, які мають відповідну фахову освіту, викладають у школі предмет заявленої номінації та мають стаж педагогічної роботи   не менше 5 років. Участь вчителів у Конкурсі здійснюється на добровільних засадах.

   5.2.Учасники Конкурсу:

-   мають ознайомитись з порядком і умовами проведення Конкурсу та суворо їх дотримуватись, а також з характером і обсягом випробувань,видами і формами мо-рального і матеріального заохочення тощо;

-   можуть ознайомитись з результатами виконаних завдань, поточними результатами змагань Конкурсу та одержати пояснення щодо критеріїв та об'єктивності отриманої оцінки, виконаних ними завдань, а також обґрунтовану відповідь, у випадку виникнення суперечливих питань, після завершення відповідного етапу;

-     не можуть залучати сторонніх осіб до участі в перебігу змагань, підготовці уроків.

6. Визначення переможців та   лауреатів Конкурсу,

відзначення учасників

6.1. Переможцем Конкурсу в кожній номінації вважається його учасник, який набрав за результатами всеукраїнського туру конкурсу найбільшу кількість балів. У випадку однакової кількості балів перевага надається тому учаснику, який має вищий бал за проведений урок.

     6.2. Лауреатами Конкурсу в кожній із номінацій вважаються учасники, які за результатами заключного туру посіли пять перших місць.

     6.3. Переможці та лауреати Конкурсу нагороджуються відповідними дипломами переможця та лауреата конкурсу, решта учасників - дипломами учасника.

     6.4. Переможцям Конкурсу встановлена грошова винагорода в розмірі 5 тис. гривень кожному; лауреатам, які зайняли два другі місця - 3,0 тис.(по 1,5тис. кожному); лауреатам, які зайняли два треті місця – 2,0 тис.(по 1,0 тис. кожному).        

     6.5. Центральний оргкомітет за поданням журі розглядає і затверджує результати проведення Конкурсу та вносить Міністерству освіти і науки України пропозицію щодо порушення клопотання про присвоєння в установленому порядку переможцям конкурсу звання «Заслужений вчитель України» та відзначення лауреатів конкурсу державними нагородами та галузевими відзнаками.

7. Зберігання та публікація матеріалів,

надісланих на Конкурс

       7.1. Матеріали, надіслані на конкурс, зберігаються до наступного конкурсу у відповідній номінації в Інституті інноваційних технологій і змісту освіти, який здійснює формування каталогу педагогічної майстерності та забезпечує популяризацію педагогічного досвіду учасників Конкурсу.

     7.2. Публікації матеріалів, надісланих на Конкурс, внесення даних про учасників до каталогу педагогічної майстерності здійснюється на основі письмової згоди його учасників.

8. Фінансування Конкурсу

       Фінансові витрати на підготовку і проведення першого і другого туру Конкурсу провадяться за рахунок місцевих бюджетів, третього заключного туру і нагородження його переможців – за рахунок асигнувань Державного бюджету.

Директор Інституту інноваційних

технологій і змісту освіти                                                                                             О. А. Удод